Support
سطح A

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی

اثرات جامعه و مدیریت منافع

شاخص شماره 4 - سطح A   

FORM-A4A


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح A - سوال 1

شرکت با رعایت اصل تعامل فرایندی برای شناسایی اثرات خود بر جامعه، الویت بندی و کاهش آنها دارد؟

 

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح A - سوال 2

در الویت بندی اثرات بالقوه و اقدامات این موارد در نظر گرفته می شود:

تاثیرات سوء اجتماعی مستقیم بر جامعه

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح A - سوال 3

در الویت بندی اثرات بالقوه و اقدامات این موارد در نظر گرفته می شود:

تاثیرات سوء محیط زیستی مستقیم بر جامعه

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح A - سوال 4

در الویت بندی اثرات بالقوه و اقدامات این موارد در نظر گرفته می شود:

تاثیرات سوء مرتبط با ایمنی و سلامت مستقیم بر جامعه

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح A - سوال 5

شرکت فرایندهایی که تاثیر بیشتری در مشارکت و تعامل با جامعه دارد انتخاب می کند؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح A - سوال 6

برنامه های عملیاتی در حوزه جامعه بر اساس تاثیرات الویت بندی شده در حال اجرا می باشد؟

و موارد زیر در این برنامه ها لحاظ شده است: برنامه های عملیاتی در حوزه جامعه اهداف کمی و کیفی شناسایی شده دارد و جهت انطباق با سیستم مدیریتی آن ارزیابی می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح A - سوال 7

برنامه های عملیاتی در حوزه جامعه بر اساس تاثیرات الویت بندی شده در حال اجرا می باشد؟ و موارد زیر در این برنامه ها لحاظ شده است:

مسیر دستیابی به اهداف مشخص شده و بر اساس اصل کاهش تاثیرات و بهینه سازی منافع می باشد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح A -  سوال 8

شرکت فرایند تعریف شده ای برای مشارکت موثر با جوامع بومی دارد که موارد زیر را شامل می شود:

شرکت با رعایت اصل احترام فرایندهای معناداری را تعریف نموده تا حمایت جامعه بومی را در بلند مدت داشته باشد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح A - سوال 9

برنامه های عملیاتی تنظیم شده که بر اساس فرصتهای الویت بندی شده و بهینه سازی منافع است، از طریق تعامل با جامعه در حال اجرا است؟ و مورد زیر را نیز در بردارد:

 بر اساس گروه های آسیب دیده جامعه بازبینی شده و با سیستم مدیریتی شرکت منطبق می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح A -  سوال 10

فرایندهای تعامل با جامعه همراه با ابتکاراتی برای دستیابی به سهم جامعه است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح A - سوال 11

سهم جامعه در قالب گزارشهایی اطلاع رسانی  می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح A - سوال 12

شرکت پایگاه اطلاعات و یا داده ای از اثرات نامطلوب جمع آوری شده دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح A - سوال 13

معیارهایی برای ارزیابی اثربخشی مشخص و استفاده می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح A - سوال 14

نتایج حاصله همراه با جامعه متاثر و بر اساس برنامه تعریف شده ای بازنگری می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است برای ادامه روند ارزیابی سوالات بخش AA را پاسخ دهید.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت B ارزیابی می شود.

 

ورود به سطح AA


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search