Support
سطح AA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

تکمیل فرم خود اظهاری

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی

شناسایی انتظارات جامعه

شاخص شماره 1 - سطح AA  

FORM-A1AA


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی - شناسایی انتظارات جامعه - سطح AA - سوال 1

گروه انتخاب شده برای شناسایی انتظارات، نماینده ای از جامعه است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی - شناسایی انتظارات جامعه - سطح AA - سوال 1

انتظارات گروه ها یا جوامع متاثر غیرمستقیم ( مانند انواع سمن های استانی، ملی یا منطقه ای هم ) هم در نظر گرفته می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی - شناسایی انتظارات جامعه - سطح AA - سوال 2

جامعه دعوت شده مشخص هست که چطور انتظاراتشان شناسایی می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است برای ادامه روند ارزیابی سوالات بخش AAA را پاسخ دهید.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت A  ارزیابی می شود.


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search