Support
سطح AAA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی

مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه بومی

شاخص شماره 3 - سطح AAA   

FORM-A3AAA


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه بومی - سطح AAA - سوال 1

. مشارکت موثر بر اساس معیارهای سطح AA اجرا و برای نتایج و خروجی های آن توافقات متقابل صورت گرفته است؟

 

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه بومی - سطح AAA - سوال 2

تعهدات متقابل توافق شده با جامعه بومی در شرکت ثبت و ردیابی یا بانگری می شوند؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه بومی - سطح AAA - سوال 3

علاوه بر اهداف مشترک توافق شده در سطح  AA، نتایج حاصل از پیشبرد اهداف و نتایج حاصل از آن نیز وجود دارد و شامل موارد زیر می باشد:

عملکرد شرکت در ارتباط با جامعه محلی تایید شده می باشد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AAA - سوال 4

علاوه بر اهداف مشترک توافق شده در سطح  AA، نتایج حاصل از پیشبرد اهداف و نتایج حاصل از آن نیز وجود دارد و شامل موارد زیر می باشد:

شرکت اقداماتی را برای اهداف برآورده نشده دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه بومی - سطح A - سوال 5

تعهدات مدیریت ارشد منطبق بر چارچوب ISMGR هست؟

شرکت منافع بلند مدتی برای جامعه بومی آسیب دیده در نظر دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AAA - سوال 6

شرکت در قبال افزایش سطح آگاهی در ارتباط با مردم بومی ( شناخت تاریخ، آداب و رسوم، سنتها و ... ) تعهداتی دارد که شامل حداقل هایی برای موارد زیر است:

برگزاری دوره های آموزشی منظم برای کارکنان

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح A - سوال 7

شرکت در قبال افزایش سطح آگاهی در ارتباط با مردم بومی ( شناخت تاریخ، آداب و رسوم، سنتها و ... ) تعهداتی دارد که شامل حداقل هایی برای موارد زیر است:

حمایت از فعالیت های فرهنگی جامعه بومی

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AAA - سوال 8

شرکت در قبال افزایش سطح آگاهی در ارتباط با مردم بومی ( شناخت تاریخ، آداب و رسوم، سنتها و ... ) تعهداتی دارد که شامل حداقل هایی برای موارد زیر است: امکان مشارکت کارکنان شرکت در رویدادها و مراسم جامعه بومی

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح A - سوال 9

شرکت در قبال افزایش سطح آگاهی در ارتباط با مردم بومی ( شناخت تاریخ، آداب و رسوم، سنتها و ... ) تعهداتی دارد که شامل حداقل هایی برای موارد زیر است:

ابتکاراتی جهت افزایش آگاهی و شناخت جوامع بومی در سطح منطقه ای و ملی

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AAA - سوال 10

شرکت در قبال افزایش سطح آگاهی در ارتباط با مردم بومی ( شناخت تاریخ، آداب و رسوم، سنتها و ... ) تعهداتی دارد که شامل حداقل هایی برای موارد زیر است:

ارزیابی اثر بخشی فعالیت های آموزشی و ترویجی انجام شده توسط شرکت

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AAA - سوال 11

شرکت در قبال افزایش سطح آگاهی در ارتباط با مردم بومی ( شناخت تاریخ، آداب و رسوم، سنتها و ... ) تعهداتی دارد که شامل حداقل هایی برای موارد زیر است:

تلاش برای افزایش سطح آگاهی کلیه کارکنان و مدیران شرکت

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AAA - سوال 12

شرکت در قبال افزایش سطح آگاهی در ارتباط با مردم بومی ( شناخت تاریخ، آداب و رسوم، سنتها و ... ) تعهداتی دارد که شامل حداقل هایی برای موارد زیر است:

در نظر گرفتن جوامع بومی در برنامه های اصلی شرکت ( مثل ادغام در برنامه های تجاری و اصلی شرکت )

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است، سطح شرکت AAA ارزیابی می شود.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت AA ارزیابی می شود.


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search