Support
سطح AA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

مدیریت حفظ تنوع زیست محیطی

برنامه ها و اقدامات عملی شرکت در حفظ تنوع زیستی

شاخص شماره 2 - سطح AA   

FORM-E2AA

 برنامه های حفظ تنوع زیستی ادغام شده با سایر برنامه های شرکت از موارد زیر پیروی می کنند:


 

مدیریت حفظ تنوع زیست محیطی- برنامه ها و اقدامات عملی شرکت در حفظ تنوع زیستی - سطح AA - سوال 1

برنامه های حفظ تنوع زیستی در کلیه برنامه های تجاری شرکت در نظر گرفته می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت حفظ تنوع زیست محیطی- تعهد، پاسخگویی و تعامل در حوزه حفظ تنوع زیستی  - سطح AA - سوال 2

در روند برنامه ریزی سالیانه کسب و کار وجود دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت حفظ تنوع زیست محیطی- برنامه ها و اقدامات عملی شرکت در حفظ تنوع زیستی - سطح AA - سوال 3

در روند برآورد مالی سالیانه شرکت مورد توجه قرار می گیرد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت حفظ تنوع زیست محیطی- برنامه ها و اقدامات عملی شرکت در حفظ تنوع زیستی  - سطح AA - سوال 4

سیستم مدیریت حفظ تنوع زیستی شرکت دارای تاییدیه های داخلی و خارجی معتبر می باشد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت حفظ تنوع زیست محیطی- برنامه ها و اقدامات عملی شرکت در حفظ تنوع زیستی  - سطح AA - سوال 5

تاییدیه های داخلی و خارجی اخذ شده مربوط به سه سال اخیر می باشند؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت حفظ تنوع زیست محیطی- برنامه ها و اقدامات عملی شرکت در حفظ تنوع زیستی  - سطح AA - سوال 6

شرکت از سایر گروه های جامعه ( منطقه ای یا ملی ) در برنامه های حفظ تنوع زیستی حمایت می کند؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است برای ادامه روند ارزیابی سوالات بخش AAA را پاسخ دهید.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت A  ارزیابی می شود.


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search