Support
سطح AAA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

مدیریت حفظ تنوع زیست محیطی

برنامه ها و اقدامات عملی شرکت در حفظ تنوع زیستی

شاخص شماره 2 - سطح AAA   

FORM-E2AAA

 مدیریت حفظ تنوع زیستی با برنامه های استراتژیک شرکت ادغام شده است و حداق یک یا دو مورد از موارد زیر را شامل می شود:


 

مدیریت حفظ تنوع زیست محیطی- برنامه ها و اقدامات عملی شرکت در حفظ تنوع زیستی - سطح AAA - سوال 1

شرکت در زمینه های تحقیق و توسعه و افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه در حفظ تنوع زیستی سرمایه گذاری نموده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت حفظ تنوع زیست محیطی- تعهد، پاسخگویی و تعامل در حوزه حفظ تنوع زیستی  - سطح AAA - سوال 2

شرکت در راستای پیشرفت علوم مربوط به تنوع زیستی مشارکت نموده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت حفظ تنوع زیست محیطی- برنامه ها و اقدامات عملی شرکت در حفظ تنوع زیستی - سطح AAA - سوال 3

شرکت در تهیه راهنمای خاصی برای تقویت تنوع زیستی منطقه مشارکت نموده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت حفظ تنوع زیست محیطی- برنامه ها و اقدامات عملی شرکت در حفظ تنوع زیستی  - سطح AAA - سوال 4

به تقویت تنوع زیستی خارج از محدوده خود توجه نموده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت حفظ تنوع زیست محیطی- برنامه ها و اقدامات عملی شرکت در حفظ تنوع زیستی  - سطح AAA - سوال 5

در حوزه حفظ تنوع زیستی در سطح منطقه یا ملی به رسمیت شناخته می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت حفظ تنوع زیست محیطی- برنامه ها و اقدامات عملی شرکت در حفظ تنوع زیستی  - سطح A - سوال 6

سوابق ایمنی و سلامت در شرکت ثبت می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت حفظ تنوع زیست محیطی- برنامه ها و اقدامات عملی شرکت در حفظ تنوع زیستی  - سطح AAA - سوال 7

خدمات اکوسیستمی ارزشمندی را ارئه نموده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است برای ادامه روند ارزیابی سوالات بخش AAA را پاسخ دهید.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت AA  ارزیابی می شود.


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search