Support
شاخص 1

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

 مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی

آمادگی شرکت در مدیریت بحران و ارتباطات

شاخص شماره 1   

FORM-C1


 

مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی - آمادگی شرکت در مدیریت بحران و ارتباطات - شاخص 1- سوال 1

مدیر عامل شرکت از برنامه های مدیریت بحران و ارتباطات حمایت می کند؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی - آمادگی شرکت در مدیریت بحران و ارتباطات - شاخص 1-  سوال 2

تهدیدها و خطرات بحرانی شناسایی و پروتکل هایی برای رفع آنها تعریف شده؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی - آمادگی شرکت در مدیریت بحران و ارتباطات - شاخص 1- سوال 3

نتایج حاصل از ارزیابی های بین کلیه سطوح اجرایی و عملیاتی شرکت به اشتراک گذاشته می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی - آمادگی شرکت در مدیریت بحران و ارتباطات - شاخص 1- سوال 4

شرکت تیم مدیریت بحران مشخصی دارد که شرح وظایف و مسئولیتهای آن هم تعیین شده ؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی - آمادگی شرکت در مدیریت بحران و ارتباطات - شاخص 1- سوال 5

سازوکار اطلاع رسانی در مورد موارد بحرانی در شرکت تعریف شده؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی - آمادگی شرکت در مدیریت بحران و ارتباطات - شاخص 1- سوال 6

سخنگوی رسانه ای موارد بحرانی، تعیین و آموزشهای لازم را دیده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی - آمادگی شرکت در مدیریت بحران و ارتباطات - شاخص 1- سوال 7

برنامه های مدیریت بحران و ارتباطات مستندسازی و کنترل    می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی - آمادگی شرکت در مدیریت بحران و ارتباطات - شاخص 1- سوال 8

افراد تیم مدیریت بحران به برنامه و اطلاعات تماسی کلیدی دسترسی دارند و اطلاعات تماسی خودشان هم مشخص است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی - آمادگی شرکت در مدیریت بحران و ارتباطات - شاخص 1- سوال 9

مرکز کنترل بحران ایجاد و تجهیز شده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی - آمادگی شرکت در مدیریت بحران و ارتباطات - شاخص 1- سوال 10

دفترچه اطلاعات تمامی رسانه های کلیدی در شرکت وجود دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی - آمادگی شرکت در مدیریت بحران و ارتباطات - شاخص 1- سوال 11

سازوکاری برای هشدار به کارکنان پایه ریزی شده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی - آمادگی شرکت در مدیریت بحران و ارتباطات - شاخص 1- سوال 12

اطلاعات تماس کلیه ذی نفعان مرتبط با خطرات و تهدیدهای شناسایی شده بحرانی موجود می باشد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ تمام سوالات فوق " بلی " است، سطح شرکت در این شاخص تایید شده می باشد.

چنانچه پاسخ به تمام سوالات فوق بله نیست، سطح شرکت تایید نشده ارزیابی می شود. 


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search