Support
شاخص 3

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

 مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی

آموزش

شاخص شماره 3

FORM-C3


 

مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی - آموزش - شاخص 3- سوال 1

نشست های سالیانه شبیه سازی بحران، هدایت و انجام می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی - آموزش - شاخص 3-  سوال 2

هر سه سال یکبار شبیه سازی کلیه موارد بحرانی شناسایی شده انجام می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی - بازنگری - شاخص 2- سوال 3

سازوکار اطلاع رسانی تیم مدیریت بحران حداق سالی دوبار آزموده می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ تمام سوالات فوق " بلی " است، سطح شرکت در این شاخص تایید شده می باشد.

چنانچه پاسخ به تمام سوالات فوق بله نیست، سطح شرکت تایید نشده ارزیابی می شود.


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search