Support
سطح A

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

ایمنی و سلامت محیط کا ر

 یادگیری، فرهنگ و رفتار

شاخص 4 -  سطح A

FORM-F4A

 

 


 

ایمنی و سلامت محیط کا ر- آموزش رسمی، فرهنگ و رفتار - سطح A - سوال 1

برنامه آموزشی کاربردی و مستندی وجود دارد ؟ 

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

اگر پاسخ به سوال شماره یک، بلی است موارد زیر را بررسی نمایید

اگر پاسخ به سوال شماره یک خیر است، نیاز به بررسی  موارد زیر نمی باشد 

 

ایمنی و سلامت محیط کا ر- آموزش رسمی، فرهنگ و رفتار - سطح A - سوال 2

تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی، مهارت و شایستگی و جهت گیری مسیر شغلی برای کارکنان،

پیمانکاران و تامین کنندگان فعال در سایت معدن بر اساس موارد ایمنی و سلامت انجام شده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

ایمنی و سلامت محیط کا ر- آموزش رسمی، فرهنگ و رفتار - سطح A - سوال 3

برنامه آموزشی تدوین شده اجرا گردیده و مکانیسمی برای بازنگری دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

ایمنی و سلامت محیط کا ر- آموزش رسمی، فرهنگ و رفتار - سطح A - سوال 4

سوابق آموزشی در شرکت بایگانی می گردد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

ایمنی و سلامت محیط کا ر- آموزش رسمی، فرهنگ و رفتار - سطح A - سوال 5

منابع اجرای مستمر برنامه های آموزشی فراهم شده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

ایمنی و سلامت محیط کا ر- آموزش رسمی، فرهنگ و رفتار- سطح A - سوال 6

صلاحیت کارآموزان( افراد در حال آموزش ) با توجه به الزامات ارزیابی می گردد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

ایمنی و سلامت محیط کا ر- آموزش رسمی، فرهنگ و رفتار - سطح A - سوال 7

مربیان آموزشی شرکت تایید صلاحیت می شوند؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

ایمنی و سلامت محیط کا ر- آموزش رسمی، فرهنگ و رفتار - سطح A - سوال 8

آموزش ها بر اساس شناسایی و کنترل خطرات و با تمرکز بر اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

ایمنی و سلامت محیط کا ر- آموزش رسمی، فرهنگ و رفتار - سطح A - سوال 9

مشاهده شغلی در تایید برنامه های آموزشی است و مربیانی برای تشویق رفتارهای ایمنی در محل کار وجود دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

ایمنی و سلامت محیط کا ر- آموزش رسمی، فرهنگ و رفتار - سطح A - سوال 10

شرکت مکانیسمی برای مشارکت کارکنان در شناسایی خطرات، ارزیابی و اقدامات کنترلی بر اساس اهداف OHSAS ( ایمنی و بهداشت حرفه ای ) دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

ایمنی و سلامت محیط کا ر- آموزش رسمی، فرهنگ و رفتار - سطح A - سوال 11

معیارهای ایمنی و سلامت در فرایندها و روشهای کسب و کار شرکت ادغام شده است تا بتواند

مشارکت سازمانی را در براورده نمودن الزامات به همراه داشته باشد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است برای ادامه روند ارزیابی سوالات بخش AA را پاسخ دهید.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت B ارزیابی می شود.


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search