Support
سطح AAA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

مدیریت پسماند معدنی

وظیفه و پاسخگویی در حوزه مدیریت پسماند

شاخص شماره3 - سطح AAA

FORM-B3AAA


 

مدیریت پسماند معدنی -  وظیفه و پاسخگویی در حوزه مدیریت پسماند - سطح AAA - سوال 1

شرکت توسط ممیزی های خارجی ارزیابی و اندازه گیری اثر بخشی مدیریت پسماند خود را انجام داده و به مدیر اجرایی گزارش نموده است؟

 

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت پسماند معدنی -  وظیفه و پاسخگویی در حوزه مدیریت پسماند - سطح AAA - سوال 2

ممیزی های خارجی اثربخشی موارد تفویض شده، مسئولیت، وظایف و بودجه صرف شده را اندازه گیری نموده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است سطح شرکت AAA ارزیابی می شود

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت AA  ارزیابی می شود.


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search